Informácie o projekte

Spoločnosť Financial Hotels Management, s.r.o. podpísala v júli 2015 s Ministerstvom hospodárstva
SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zabezpečenie rozšírenia kapacít
a skvalitnenie poskytovaných služieb v hoteli Holiday Inn Žilina, s podporou Európskej únie
financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.